**********************************************************

பொதுமக்கள் நலம்நாடிப் புதுக்கருத்தைச் சொல்க!

சனி, 17 ஜனவரி, 2009

அறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு


மக்களிடம் செல்! அவர்களிடம் காற்றுக்கொள்!
-அறிஞர் அண்ணா.